KARTA CZŁONKOWSKA


 

podpisanej karty trenerowi lub przesłanie jej na maila kpjantarek@gmail.com

1. Imię i nazwisko dziecka............................................................................................................

2. Imię i nazwisko opiekuna prawnego........................................................................................

3. Adres zamieszkania.................................................................................................................

4. Telefon opiekuna.....................................................................................................................

5. Rok urodzenia dziecka i miejsce..........................................................................................

6. PESEL...................................................................................................................................


 

Oświadczenie


 

Oświadczam, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, aby …................................................................................................................... ( imię i nazwisko dziecka) uprawiał sporty, czyli brał udział w zajęciach piłkarskich i sportowych prowadzonych w ramach projektu.


 

Data i podpis opiekuna

...................................................


 

Oświadczam, że zapoznałem się z załączonym regulaminem i RODO znajdującym się na stronie www.kpjantarek.pl regulamin i akceptuję jego postanowienia


 

Data i podpis opiekuna

...................................................

Zgoda

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku..................................................................................................................... (imię i nazwisko dziecka) w postaci fotografii cyfrowej, przez CARITAS oraz Klub Piłkarski KP Jantarek, w tym w szczególności na potrzeby działań promocyjno marketingowe za pośrednictwem: kont na facebooku, oraz stron internetowych.


 

Data i podpis opiekuna

...................................................